MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE LA VAL D'ARAN PER LA ADSCRIPCIÓ A SISTEMA VIÀRI DE 2 ÀMBITS DE SÒL URBÀ PROPERS AL PASSEIG SANT BLAS DE LES
    Modificació normes Informe secretaria modificació normes urbanístiques del Cap de Savièla
    Informe secretaria modificació normes urbanístiques del Cap de Savièla núm. 1 i 3
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE LA VAL D'ARAN AFECTANT LES PARCEL·LES URBANES SITUADES AL CARRÈR SAVIÈLA núm. 1 i 3
    Modificació normes Proposta d'Acord inicial Cap de Savièla  
    Proposta d'Acord inicial números 1 i 3 de Savièla  
 
PROJECTE MAGATZEM BIOMASSA
  Projecte Magatzem Biomassa Sollicitud magatzem biomassa ath Conselh  
MODIFICACION NNSS ESCAMUN 2
  Pla Parcial Modificació NNSS
  Resum + Plànols Modificació Pla Parcial Resum + Plànols Modificació NNSS
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBISIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE LA VAL D’ARAN EN L’ÀMBIT DE LA E.D.3 / U.A.4 DE LÉS I DE L’ART. 130 DE LES NNSS
  Edicte Memòria Planos
  Proyecte Reconstruccio Passarel-la    
  Proyecte Escola Mairau    
    Modificación NNSS adaptación del Perimetro de Suelo Clasificado Rustico del Entorno del
Nucleo de Les en la Delimitacion de Suelo de Proteccion Preventiva del Plan Territorial Parcial de Alt Pirineu I Aran
 
ESCAMUN-Cat
  PROJECTE URBANIZACION ESCAMUN CAT
    PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ESCAMUN CAT A LES.
     
    PROJÈCTE “SEGURIDAD VIAL. REORDENACIÓN DE ACCESOS EN LA N-230, DEL PK 182+865 AL 183+300. TRAMO: LES (VALLE DE ARAN)”.
  Plan Parcial de Escamun-Cat  
    Aprovacion Definitiua Fincas aportades en topografic inicial  
    Fincas aportades I RESULTANTS inicial Fincas RESULTANTS en plànol proposta  
    Fincas aportades inicial MEMORIA PR inicial  
    Fincas RESULTANTS inicial SITUACIÓ 1-2000 inicial
         
    Ambit Topografic Normativa Actual
    Normativa Actual 1 Afectacions i Riscos Naturals Zonificació
    Xarxa Viaria Edificació Conjunt
    Memo pp Les Comercial Inicial Agost PP- Planol inf cadastral A3_I3  
    Informe Sostenibilidad Ambiental Suspenció de Llicencies INICIAL A3_O1-Delimitació de l'Ambit  
         
    Modificación NN.SS.PP.U.V.A de Escamun-Cat  
    Situació Topografic Normativa Actual
    Normativa Actual Delimitació de l'Ambit Proposta Normativa
    Proposta Normativa 1 Memoria modificació inicial comercial agost 10  
 
 
Modificación Puntuau des NN.SS.CC Plaza dera Glesia
Memoria
Propuesta
1353-modif-ns-1
1353-modif-ns-2
1353-modif-ns-3
1353-modif-ns-4
 
Modificación Puntuau des NN.SS.CC.PP.U Escamun-Cat
Memoria Modificació Puntual
Suspenció Llicències
Planols de modificacio INICIAL A3_I3 Normativa Actual
Planols de modificacio INICIAL A3_I4-Normativa Actual
Planols de modificacio INICIAL A3_O3-Proposta Normativa
Planols de modificacio INICIAL A3_O2-Proposta Normativa
Planols de modificacio INICIAL A3_I2-Topografic
Document resum modif Escamon-cat
Plan Parciau Escamun-Cat ( En Exposición Pública hasta 17/09/09)
Memoria Inicial
Resum Memoria Inicial
Planols de situacio A3-I5-Normativa Actual
Planols de situacio A3-I4-Normativa Actual
Planols de situacio A3_I6 AFECTACIONS I RISCOS NATURALS
Planols de situacio A3_I1-Ambit
Planol cadastral A3_I3 I3.pdf
Planols de situacio A3_I2-Topografic
Planols de ordenacio A3_03-Xarxa Viaria
Planols de projecte A3_O5-Seccions
Planols de projecte A3_O4-Conjunt
 
Informe de sostenibilitat ambiental ESCAMUN-CAT
Informe de sostenibilitat
 
- Normes Subsidiàries e complementàries de planejament dera Val d'Aran